وقایع تیر ماه

ساواک در چند سال قبل از انقلاب اسلامی وحشیانه به شکار انقلابیون مارکسیست و مجاهدین خلق ایران پرداخت. درگیری های مسلحانه در خانه های تیمی چریک ها و القاب تروریست به انقلابیون روشنفکر و سوسیالیست انقلابی بی شک شاه تاوان سختی در هفت تیرماه 54 پس داد. قتل حمید اشرف و یارانش در مهرآباد جنوبی […]

Månad: juli 2022